Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2019

Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piękny obraz, a także, jeśli to możliwe, powiedzieć parę rozsądnych słów.
— Johann Wolfgang von Goethe
Reposted frommessinhead messinhead viaataga ataga

November 25 2019

1144 2833
Reposted fromwagabunda wagabunda viadivi divi

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54
Reposted fromte-quiero te-quiero viadivi divi

November 23 2019

3570 23d2 500
Reposted fromabsolem absolem viarisky risky
1674 d668 500
Reposted frompunisher punisher viaaura-lunaris aura-lunaris

November 18 2019

Jesień ma charakter. Jest tajemnicza, przynosi wino i grzyby, skłania do spojrzenia w głąb siebie.
— Barbara Baraldi
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaataga ataga
4940 6ca2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaataga ataga
Nie zabij jej
tej dziewczynki co w tobie jest,
tej, co wierzy ze w ludziach są jeszcze dobro i sens.
— DZIEWCZYNKA
Reposted fromtereseek tereseek viaataga ataga

October 22 2019

4286 1c5b 500
Reposted frominto-black into-black viadontforgot dontforgot

October 08 2019

6849 0cc3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
2537 1a2a
2983 5606 500
Reposted fromahora ahora vianieobecnosc nieobecnosc
6354 009d 500
Reposted frompiehus piehus vianieobecnosc nieobecnosc

October 02 2019

4885 fd59 500
Reposted fromwabnicu wabnicu viazabka zabka

September 30 2019

1106 5bad 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
1113 1093 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
9425 ce1c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl