Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

8752 2167 500
przed prawdą nie uciekniesz.
9309 cc1a 500

January 16 2018

4379 9ff0
Reposted fromskonam skonam viaschizofreniczna schizofreniczna
2977 c0df
The kind of humor i like in tom & Jerry.
Reposted fromckisback ckisback viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
8136 dcf0
Reposted fromIriss Iriss viaeternaljourney eternaljourney
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakatalama katalama
9030 7578 500
Reposted fromkonwalia konwalia viadontforgot dontforgot
1897 f4d7
7728 2e29 500
Reposted from777727772 777727772 viapozakontrola pozakontrola
7625 baa9 500
Reposted fromteijakool teijakool viaaura-lunaris aura-lunaris
Reposted fromFlau Flau viaaura-lunaris aura-lunaris
2457 bfea 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaura-lunaris aura-lunaris
Wyrzuty sumienia mają zawsze nie ci, którzy je mieć powinni.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaaura-lunaris aura-lunaris
4712 2d5c
Reposted fromloveandsex loveandsex viaaura-lunaris aura-lunaris
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazabka zabka

January 14 2018

8302 edf8 500
Reposted frommoai moai viaeternaljourney eternaljourney
6404 371a 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl