Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2018

5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt vianieobecnosc nieobecnosc
9060 5a6d
Reposted fromcalifornia-love california-love
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
8989 6550 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vianieobecnosc nieobecnosc
4704 2038
Reposted fromproof proof viamy-life my-life
Reposted fromolewka olewka viamy-life my-life

Polubiłam jego obecność.

Reposted fromduszka666 duszka666 viamy-life my-life
8137 6af1 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viamy-life my-life
Chciałabym odebrać w środku nocy telefon od Ciebie i usłyszeć, że do mnie jedziesz. Tak po prostu, bez żadnego "cześć" i pytania, czy możesz przyjechać. Po prostu: "Jadę do Ciebie".
— Co noc na to czekam. I z każdą kolejną nocą przestaje w to wierzyć..
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viamy-life my-life
5605 ecc3 500
jak często?
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viamy-life my-life
Reposted fromgruetze gruetze viaaura-lunaris aura-lunaris
8605 5eb4
Reposted fromtotal1ty total1ty viaaura-lunaris aura-lunaris

April 16 2018

7842 2df9 500
Reposted fromlouse louse viaaura-lunaris aura-lunaris

April 10 2018

4905 8dca
Reposted fromkarahippie karahippie viaaura-lunaris aura-lunaris
Reposted fromfungi fungi viaEtnigos Etnigos
1696 fee2
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaeternaljourney eternaljourney
8137 6af1 500
9804 f60f
Reposted fromkarahippie karahippie viaphilomath philomath
3479 34d7
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl