Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

9835 a2c9 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialovesweets lovesweets

August 02 2018

5237 452c
Reposted fromkarahippie karahippie viaxannabelle xannabelle
6513 da05 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle
Wchodząc w interakcję z drugim człowiekiem, musimy pamiętać, że wnosi on do związku swoje nawyki, przyzwyczajenia i własne wyobrażenia, które wcale nie muszą współgrać z naszymi.
— Andrzej Depko "Chuć, czyli normalne rozmowy o perwersyjnym seksie"
Reposted frommajkey majkey viaxannabelle xannabelle
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja vianieobecnosc nieobecnosc

July 12 2018

Nigdy nie pokazuj ludziom, że cokolwiek Cie dotknęło.

Reposted fromgdybam gdybam vialovesweets lovesweets
0071 765b 500
Bardzo.

July 11 2018

4978 81d2
Reposted frommrcake47 mrcake47 viazabka zabka
4460 a2b2 500
Reposted fromkostuchna kostuchna vianieobecnosc nieobecnosc
2859 ad78 500
Reposted fromrudosci rudosci vianieobecnosc nieobecnosc

Ale potem przypominam sobie, że miłość nie zawsze jest piękna. Czasami zamiast radości, uśmiechu i trzepotu motylich skrzydeł w brzuchu towarzyszą jej ból, łzy i odgłos pękającego serca.

— Martyna Senator - "Z popiołów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith vianieobecnosc nieobecnosc
9868 588a 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna vianieobecnosc nieobecnosc
1307 416b
Reposted fromrenirene renirene vianieobecnosc nieobecnosc

July 09 2018

5460 fb0f 500
Reposted fromnutt nutt viaeternaljourney eternaljourney

July 07 2018

5284 a0c6
Reposted frompesy pesy vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl