Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

5215 4b84 500
Reposted fromeleaun eleaun viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
4077 b193
Reposted frompunisher punisher viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
6971 a242 500
Reposted fromidiod idiod viaczoo czoo
2320 8562
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaataga ataga
4878 7e69 500
- Photo by psychiczneblizny.soup.io

June 14 2017

9113 cc87
7623 edf8
...po prostu żyj dniem dzisiejszym. Tylko dziś jest ważne. Wczoraj może nas zepchnąć w żale i smutek. Jutro może spowodować, że będziemy się bać. Lecz z dziś, z tym jednym dniem życia, poradzimy sobie.
— Regina Brett
Pod zbroją sarkazmu zwykle kryje się miękkie serce.
— Stephen King
Reposted fromSandria Sandria viaeternaljourney eternaljourney

June 11 2017

1699 d8d9
Reposted fromtfu tfu viaczoo czoo
3180 5df7
Reposted fromcalifornia-love california-love viaczoo czoo
4439 7acf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaczoo czoo
8616 6a54 500

podsłuch dnia.

"Dbaj o swoje ciało - to jedyne miejsce w którym musisz mieszkać".
Obowiązkiem rodzica jest wyposażyć swoje dzieci w korzenie i skrzydła.
Reposted fromincentive incentive viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl