Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2017

0869 d712
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaura-lunaris aura-lunaris
4440 bfac 500
Reposted fromckisback ckisback viaeternia eternia
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Reposted fromnormajeane normajeane viaxannabelle xannabelle
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Wszystko, co człowiek robi z sercem i uśmiechem, zawsze będzie najlepsze
Reposted fromolass olass viaiamstrong iamstrong
1161 0276 500
Reposted fromamatore amatore viaeternaljourney eternaljourney
3594 6590 500
2088 9a30 500
Reposted frompastelina pastelina viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
2847 add6
Reposted fromGIFer GIFer viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
2808 6d85 500
<3

April 14 2017

9363 81ef 500
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal.
A przecież żal.
— Karpowicz
Reposted fromwstydem wstydem viaeternaljourney eternaljourney
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić.
— Elżbieta Penderecka
5039 e471 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viainvisibility invisibility
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl