Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2017

9244 b652
Reposted fromTenSigis TenSigis viaaura-lunaris aura-lunaris


'the door looks back'
what have you been smoking?
Reposted frombluuu bluuu viakiks kiks
Czy kiedykolwiek pragnąłeś czegoś tak, że nie chciałeś tego popsuć nadzieją? 
— Jodi Picoult
Reposted frommefir mefir viaeternia eternia

Chcę z Tobą robić wszystko. Przez całe życie

— Wielki Gatsby
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawbrewzasadom wbrewzasadom
0340 6056
Reposted frommalaola malaola viaczoo czoo

Na końcu będziemy pamiętać nie słowa naszych wrogów, ale milczenie naszych przyjaciół.

— Martin Luther King
Reposted fromxalchemic xalchemic viaczoo czoo
4277 907e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaczoo czoo

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viaataga ataga
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaataga ataga
0501 cebb
Reposted fromdajryjka dajryjka viaataga ataga
3640 cc7f
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaataga ataga

May 04 2017

6946 1420
Reposted fromtosiaa tosiaa viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl