Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2017

Za tym tęsknie, że gdy wątpiłem w ludzi - nie wątpiłem w Ciebie.
— "miłość, po prostu"
Reposted fromdontforgot dontforgot viapozakontrola pozakontrola
Człowieka trzeba widzieć takim, jakim on jest, a nie takim, jakim by się chciało, żeby był.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viapozakontrola pozakontrola
2823 e9fc
Reposted fromNanutka Nanutka viakiks kiks
4785 5962 500
Reposted fromnyaako nyaako vialovesweets lovesweets
0038 ae4b 500
8869 fd9c 500
Reposted fromSanthe Santhe viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
Ale dla niektórych istnieje tylko ta jedna, jedyna osoba, od początku do końca. Nikt inny nie pasuje. Nikt inny nie trafia do serca w ten sposób i nie żyje w nim. - Nora Roberts “Smak chwili”
Reposted fromdeviate deviate viapozakontrola pozakontrola
Bo nigdy nie myślisz, że ostatni raz jest ostatnim razem. Myślisz, że będzie więcej.
— Meredith Grey
Reposted frommickeymouse mickeymouse viapozakontrola pozakontrola

June 28 2017

2959 cebc 500
Reposted frommontak montak viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Człowiek nigdy nie powinien dać się źle traktować, bo wówczas straci szacunek do samego siebie i odtąd jego życie będzie pozbawione sensu.
— J. Kosiński

June 26 2017

5372 a45a
Reposted fromkarahippie karahippie viakiks kiks
8097 6fcc
mineło 20 lat
Reposted frommysoul mysoul viaeternaljourney eternaljourney
1316 39ba 500
2948 3213 500
Reposted fromtfu tfu viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl